Hương Sen Xứ Nghệ

Hương Sen Xứ Nghệ Tỏa Ngát Đất Trời

NGHI THỨC PHÓNG SANH

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/05/2015 19:29 - Người đăng bài viết: huongsen
NGHI THỨC PHÓNG SANH
 
NGUYỆN HƯƠNG
(Thắp ba cây hương, thành tâm khấn nguyện)
              Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời sống đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm bồ đề kiên cố,
Trí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Hôm nay, ngày…. Tháng…. Năm…. , đệ tử chúng con…., noi gương đức Phật, học hạnh từ bi, thực hành hỷ xả, phóng sanh cứu vật, nguyện bỏ tham sân si, tu theo đường giới-định-tuệ.
Ngưỡng nguyện Tam bảo xót thương gia hộ các loài hữu tình hôm nay, khi hết kiếp này, sanh được làm thân người, sáu căn đầy đủ, gặp được Phật pháp, bỏ tham sân si, tu các hạnh lành, sống trong hạnh phúc, biết làm lợi ích cho vạn loại chúng sanh muôn loài.
Lại cầu nguyện cho chúng con và các chúng sinh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý.
Nam mô hương cúng dường Bồ tát ( 3 lần)

 
CHÚ ĐẠI BI
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.  Nam mô A lị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.  Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả.  Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.  Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.  Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha.  Tất đà dạ ta bà ha.  Ma ha tất đà dạ ta bà ha.  Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn trì, ta bà ha.  Ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha.  Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.  Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.  Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.  Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.  Nam mô a lỵ gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà giạ, ta bà ha. (3 lần)
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần)
 
KINH TỪ BI
Những ai muốn đạt tới an lạc
Thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung
Biết sử dụng ngôn ngữ từ ái
Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc
Nếp sống từ hòa điềm đạm
Ít ham muốn
Không đua đòi theo đám đông
Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ điều gì
Mà các bậc thức giả có thể chê cười
Và đây là điều mà họ luôn luôn tâm niệm
Nguyện cho mọi người và mọi loài
Đều được sống trong an toàn và hạnh phúc
Tâm tư hiền hậu và thảnh thơi
Nguyện cho tất cả các loài trên trái đất
Đều được sống trong an lành.
Những loài yếu               
Những loài mạnh
Những loài cao                
Những loài thấp
Những loài lớn                 
Những loài nhỏ
Những loài ta có thể nhìn thấy
Những loài ta không thể nhìn thấy
Những loài ở gần              
Những loài ở xa
Những loài đã sinh
Và những loài sắp sinh
Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào
Đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai
Đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà sát hại
Mà mong cho ai không bị đau khổ và khốn đốn.
Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình
Mà che chở cho đứa con duy nhất
Ta hãy đem lòng từ bi
không giới hạn của ta
Mà bao trùm cả thế gian và muôn loài.
Từ trên xuống dưới
Từ trái sang phải
Lòng từ bi không bị bất cứ gì làm ngăn ngại
Tâm ta không còn vương vấn
Một chút hờn oán                 
Hoặc căm thù
Bất cứ lúc nào
Khi đi khi đứng           
Lúc nằm lúc ngồi
Miễn là còn thức
Ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi
Nếp sống từ bi là đẹp nhất cuộc đời
Không lạc vào tà kiến
Loại dần mọi tham luyến
Sống nếp sống lành mạnh
Và đạt thành trí giác
Hành giả sẽ chắc chắn
Vượt khỏi biển sinh tử.
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần)
KỆ GIẢI NGHIỆP
Do nhiễm đắm ái tham làm gốc,
Nên làm loài thú vật khổ đau.
Thành tâm, sám hối, hồi đầu,
Hiện tiền hết tội, kiếp sau an nhàn.
Nay gặp Phật phước lành tăng trưởng,
Nghe kệ kinh, nghiệp chướng tiêu tan.
Quy y Tam bảo thành tâm,
Nghiệp lồng, lưới, chậu nhẹ nhàng thoát thân.
Loài chở nặng, lầm than bao nỗi,
Giống mang lông, đầu đội sừng dài,
Không còn khổ luỵ, nạn tai,
Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an.
Mong thế giới của hàng chim, thú
Loài côn trùng, sâu bọ nhỏ nhoi,
Sống thời mạnh khoẻ, an vui,
Thác thời hoá kiếp làm người tự do.
Cầu sinh loại trong vòng ba cõi,
Theo Đạo Vàng, thoát khỏi khổ đau.
Thực hành chánh pháp nhiệm mầu,
Hôm nay hạnh phúc, ngày sau an lành.
 
Quy ngưỡng Phật, bậc phước trí vẹn toàn, giúp hữu tình giải phóng khổ đau.
Quy ngưỡng Pháp, nguồn tuệ giác từ bi, giúp hữu tình sống trong hạnh phúc. 
Quy ngưỡng Tăng, đoàn thể sống thanh cao, giúp hữu tình tinh tấn chuyển nghiệp.
 
Hữu tình vốn tạo các nghiệp xấu,
Cũng vì tâm niệm tham, sân, si, 
Từ  thân, miệng, ý phát sinh ra,
 Hữu tình thảy đều xin sám hối.
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế. Cầu ha cầu ha đế. Đà ra ni đế. Ni ha ra đế. Tỳ lê nễ đế. Ma ha dà đế. Chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần)
 
KỆ PHÓNG SANH
Trời đất tự do cảnh bạt ngàn,
Lưới giăng, bẩy bắt... thảy tiêu tan.
Như Lai phù hộ không thù hận,
Hộ Pháp gia trì mãi mạnh an.
Thú chạy, chim bay về núi thẳm,
Cá bơi, rùa lặn hướng sông nguồn.
Muôn loài hết nghiệp giam cầm khổ,
Hạnh phúc, hoà bình khắp thế gian.
Án, linh cảm hồng phấn tra (3 lần)
 
NGUYỆN AN LÀNH
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin Phật từ bi thường gia hộ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Cúi xin Tam bảo thường gia hộ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Cúi xin Hộ Pháp thường gia hộ.
Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát (3 lần)
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nam mô tam mãn đà mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần)
(Sau khi tụng xong bài này, vị chủ lễ gia trì vào chén nước cam lồ sái tịnh cho loài hữu tình rồi phóng sanh, tụng bài hồi hướng)
 
HỒI HƯỚNG
Phóng sanh và cứu vật
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền.
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sinh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sinh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sinh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành
 
QUY Y BA NGÔI BÁU
Hữu tình quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (lễ 1 lạy)
Hữu tình quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (lễ 1 lạy)
Hữu tình quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (lễ 1 lạy)
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Định Tuệ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Hạnh nguyện cấp cô độc
Gia đình vườn tuệ
Tin xem nhiều
Thống kê
  • Đang truy cập 8
  • Hôm nay 888
  • Tháng hiện tại 3,153
  • Tổng lượt truy cập 23,201,907