Hương Sen Xứ Nghệ

Hương Sen Xứ Nghệ Tỏa Ngát Đất Trời
Cố vấn: Đại Đức Thích Định Tuệ 
Thành viên ban biên tập: 

- Nhuận Chánh
 - Cùng các Tuệ 

Cùng với sự cộng tác của các phóng viên khác.